Moje kawowe inspiracje

ZASADY KONKURSU

Kup produkty - wybranych marek za min. 20 zł i zachowaj dowód zakupu

Odpowiedz na pytanie : w jakim zakątku świata najchętniej napijesz się kawy i dlaczego?
Prześlij zgłoszenie - za pomocą SMS-a na numer 732 480 085 lub wypełnij formularz

Dziękujemy za udział w konkursie
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 28.10.2019 r.

WEŹ UDZIAŁ

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa od 15.10.2019 r. do 28.10.2019 r.

Napisz w jakim zakątku świata najchętniej napijesz się kawy i dlaczego?* Odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi.

Imię*

Nazwisko*

Numer telefonu komórkowego*

Adres e-mail*

Numer dowodu zakupu* W przypadku, gdy numer paragonu zaczyna się na 0 proszę je pominąć.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o., Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i umożliwienia Państwu uczestnictwa w konkursie „Podróż za kawę”.

Przysługują Państwu – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, (ii) prawo do sprostowania tych danych, (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do przenoszenia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o prawach osób, których dane są przetwarzane, znajdują się w Regulaminie w rozdziale V.

*Pole obowiązkowe.

NAGRODY

2x Voucher o wartość 10 000 zł
200x młynek z zestawem kaw

REGULAMIN

Regulamin Konkursu „Podróż za kawę”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Podróż za kawę”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489 375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany w celu promocji produktów Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518352, o kapitale zakładowym w wysokości 304 300,00zł, opłaconym w całości, REGON 147353687, NIP 5272717861.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się produkt marek: Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House.

1.4 Przez „Okres trwania konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktów, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 15 do 28 października 2019 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest zwiększenie sprzedaży Produktów w sieci sklepów detalicznych Intermarche.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok, na stronie www.podrozzakawe.pl (dalej: „Strona konkursu”) oraz na stronie www.intermarche.pl. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3 Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”),  które w okresie od 15 do 28 października 2019 r. dokonają zakupu za minimum 20 zł brutto produktów marek: Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House (dalej” „Produkt”), jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci  Intermarche zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a szczegółowa lista sklepów jest dostępna na stronie www.intermarche.pl.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.,  ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15 do 28 października 2019 r. kupić dowolne Produkty za minimum 20 zł brutto, których zakup dokumentowany jest jednym paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną („Konsumenta”), na których z nazwy wymienione są Produkty („Dowód zakupu”), w dowolnym sklepie sieci  Intermarche na terenie Polski, odpowiedzieć na pytanie „W jakim zakątku świata najchętniej napijesz się kawy i dlaczego?” i zarejestrować zgłoszenie na www.podrozzakawe.pl lub przesłać zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS na numer +48 732 480 085. Treść wiadomości nie może przekraczać 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w jeden z następujących sposobów:

2.4.1 dokonując rejestracji swojego zgłoszenia w Konkursie na stronie konkursu   www.podrozzakawe.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić   następujące dane:

a) Imię – dana obowiązkowa;

b) Nazwisko – dana obowiązkowa;

c)  Telefon komórkowy – dana obowiązkowa;

d) Adres e-mail – dana obowiązkowa;

e) Nr dowodu zakupu – dana obowiązkowa;

f)  Odpowiedź na pytanie „W jakim zakątku świata najchętniej napijesz się kawy i dlaczego?”, przy czym odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi) – dana obowiązkowa;

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu - dana obowiązkowa;

h) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca (przesłane zgłoszenie) w konkursie „Podróż za kawę” została przez mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści.” - dana obowiązkowa.

2.4.2. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS zawierającej odpowiedź na pytanie „W jakim zakątku świata najchętniej napijesz się kawy i dlaczego?”, ?”, przy czym odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi, na numer +48 732 480 085.

2.5 Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie potwierdzone zostanie:

2.5.1  w przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem SMS – bezpłatną wiadomością SMS, w której zawarty będzie link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.podrozzakawe.pl na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf niniejszy Regulamin;

2.5.2  w przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem strony internetowej Konkursu – wiadomością e-mail, w której zawarty będzie link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.podrozzakawe.pl  oraz Regulamin w formacie pdf.

Wiadomości, o których mowa w pkt. 2.5.1 oraz 2.5.2 stanowią potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.6 Koszt SMS-a zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.4.2, jest zgody ze stawką polskiego operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Uczestnik. Opłata pobierana jest przez operatora niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe. Wysyłając SMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadom obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w konkursie odbywa się na jego wyraźne żądanie.

2.7 W Konkursie uwzględniane są jedynie SMS-y zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.8 W Konkursie nie uwzględnia się SMS-ów zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.4.2.

2.9 O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.2 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora, zaś dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.1 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.podrozzakawe.pl w systemie informatycznym Organizatora.

2.10 Uczestnik zobowiązany jest zachować oryginalny Dowód zakupu. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać oryginał Dowodu zakupu na własny koszt do biura Organizatora, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.11 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz ta sama odpowiedź mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego, bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2.12 Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa oraz że jego przekazanie do udziału w Konkursie i jego wykorzystanie przez Organizatora oraz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w sposób określony w niniejszym regulaminie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

2.13 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony konkursu lub za pośrednictwem SMS nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń, które:

2.14.1 zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

2.14.2 zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

2.14.3 zawierają treści niezgodne z prawem;

2.14.4 zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

2.14.5 naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

2.14.6 naruszają dobre obyczaje;

2.14.7 nie są merytorycznym dokończeniem zdania konkursowego;

2.14.8 są dłuższe niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi);

2.14.9 nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie są:

3.1.1.    Nagrody główne – 2 (słownie: dwa) vouchery wakacyjne uprawniające do dokonania  zakupu wycieczki (usługi turystycznej bądź biletu lotniczego na portalu fly.pl, zgodnie z warunkami opisanymi na voucherze) o wartości 10 000,00 zł brutto  (słownie: dziesięć tysięcy) każda;

3.1.2.  Nagrody I rzędu - 200 (słownie: dwieście) młynków TSM6A01 wraz z zestawem kaw zawierających: kawę mieloną Jacobs Barista Editions Aromatic&Rich 400g, kawę mieloną Jacobs Barista Editions Smooth&Balanced 400g, kawę ziarnistą Jacobs Barista Editions Crema 1 kg, kawę ziarnistą Jacobs Barista Editions Espresso 1 kg, o wartości 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) każda;

3.2 Do każdej Nagrody głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 1 111,00 zł (słownie: tysiąc jedenaście złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3.3 Do każdej Nagrody I rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3.4 Młynek TSM6A01, o którym mowa w punkcie 3.1.2. dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych (TSM6A011W – biały/TSM6A013B – czarny/TSM6A017C – kremowy), przy czym nie ma możliwości wyboru koloru.

3.5 Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1387), Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych.

3.6 W ramach Konkursu odbędzie się jedno posiedzenie Komisji Konkursowej w biurze Organizatora, przy ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok w dniu 30 października 2019 r. Komisja Konkursowa wybierze dwóch Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.1, dwustu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 15 października 2019 r. od godz. 0:00:00 do 28 października 2019 r. godziny 23:59:59.

3.7 Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu w ciągu 3 dni licząc od dnia następnego po terminie posiedzenia Komisji konkursowej, na którym zostali wyłonieni.

3.8 Laureaci są zobowiązani do wysłania na adres kontakt@podrozzakawe.pl :

3.8.1  danych adresowych (imię, nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) niezbędnych do wysyłki nagrody;

3.8.2  czytelnego zdjęcia/skanu Dowodu zakupu, o którym mowa w pkt. 2.3;

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości SMS.

3.9 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@podrozzakawe.pl do Organizatora, najpóźniej w terminie do 29 listopada 2019 r.

3.10 W przypadku, gdy Laureat nie prześle adresu korespondencyjnego na adres kontakt@podrozzakawe.pl w ciągu 7 dni lub Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.11 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.12 W razie niemożliwości wydania Zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres mailowy: kontakt@podrozzakawe.pl lub listownie na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „Podróż za kawę - reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony prawny interes administratora danych oraz niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:

  • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie),

  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników.

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także usunięcia – o ile o ich przetwarzaniu nie decyduje inna podstawa prawna, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo do przenoszenia danych (tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.4 Dane Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Konkursu, a w szczególności wydawania nagród, przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto dane Uczestników będących Zwycięzcami, będą przechowywane przez okresy wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie i dokumentacją konkursu.

5.5 Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.6 Dane osobowe mogą być udostępniane firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

5.7 Wszelkie zapytania bądź uwagi związane z przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: kontakt@podrozzakawe.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail: privacy@jdecoffee.com  lub pod następującym adresem: First Privacy GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Niemcy, Commercial Register Bremen HRB 29225 HB, www.first-privacy.com, office@first-privacy.com.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie internetowej;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;

c)  umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie internetowej;

d) umożliwianie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem Strony internetowej.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

6.9 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Strony konkursu.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Podróż za kawę – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@podrozzakawe.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 122 87 38.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, e-mail: kontakt@podrozzakawe.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

KONTAKT

Imię*

Nazwisko*

Numer telefonu komórkowego*

Adres e-mail*

Treść zapytania*

*Pole obowiązkowe.

Dodatkowo możesz się skontaktować z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@podrozzakawe.pl
lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 122 87 38 (w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00)
bądź wysyłając list na adres: i360 Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok
z dopiskiem „Podróż za kawę”.

MOJE DANE

Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu komórkowego*

*Pole obowiązkowe

{{response.message}}

Twoje zgłoszenia

ImięNazwiskoNumer telefonuE-mailData rejestracji
{{application.imie}}{{application.nazwisko}}{{application.tel}}{{application.email}}{{application.ins_date}}

{{response.message}}